EDU-ART: Învățământul artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale – masa rotundă, 14 noiembrie 2019, ora 16:00

RO

Învățământul artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale – masă rotundă
14 noiembrie 2019, ora 16:00
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice / Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design / sala mică (str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Vă invităm să participați la masa rotundă cu titlul Învățământul artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale, care problematizează modul în care a evoluat învățământul artistic în ultimele 3 decenii în Republica Moldova și în regiune, nevoia ajustării programelor la noile realități și apariția noilor inițiative în acest domeniu.

Cu ocazia acestei întâlniri ne dorim să avem o discuție despre curriculumul universitar, programele de studiu și nevoia ajustării lor la noile realități de ordin economic și social în contextul transformarilor politice prin care trece regiunea noastră începând cu anii ’90. Dacă multe din domeniile de importanță strategică au fost deja relansate, constatăm cu regret că sfera învățământului artistic (sfera artelor vizuale) a rămas în urmă și nu reușește sa se reinventeze pe sine, iar în lipsa unor resurse atat de ordin uman, informațional cât și financiar absolut necesare pentru resuscitarea sa, aceasta se dezvoltă mai curând după inerție, urmând unor modele de studiu elaborate încă în anii ’30 ai secolului trecut.

Într-o perioadă a tranziției, când un set de valori asociate cu un regim totalitar este înlocuit de altele noi, care încă sunt în proces de a fi definite în noul context al democratizării, dar și al liberalizării pieței, se observă cum instituțiile de învățământ public, aflate sub coordonarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, renunță din ce în ce mai mult la rolul său determinant în formarea politicilor educaționale din sfera artei, transferând parțial acest rol către noile inițiative private active în acest domeniu. Unele din ele (ONG-uri, inițiative educaționale etc.) lucrează experimental și dezvoltă noi practici artistice și instrumentariu de analiză critică într-o strânsă relație cu transformările de ordin politic, economic și social, iar altele (companii) cu un profil comercial, pun accent pe dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților, pregătindu-i pentru a face față cerințelor pieții și pentru a se integra într-o lume configurată după modelul capitalist. Ambele cazuri semnalează nevoia urgentă pentru institutele publice educaționale de a se (re)poziționa în noua configurare politică și de a se implica în discuții pe marginea (re)definirii rolului educației artistice în societatea moldovenească, atât din punct de vedere metodologic, cât și la nivel de conținut.

Cu scurte prezentări vor evolua Lilia Dragneva (Chișinău) – directoare adjunctă a Colegiului de Arte Plastice Al. Plămădeală / directoarea Centrului pentru Artă Contemporană [ksa:k], Vladimir Us (Chișinău) – curator, coordonator de programe la Asociația Oberliht, Lia Perjovschi (Sibiu) – fondatoarea și coordonatoarea CAA / CAA (Arhiva de Artă Contemporană / Centrul de Studiu al Artei) și Janos Sugar (Budapesta) – artist, fondator al Departamentului Intermedia al Academiei Maghiare de Artă din Budapesta, Prof. DLA habilitat. La eveniment sunt invitați să participe reprezentanții instituțiilor de învățământ superior și școlilor de artă, cadre didactice și autori de programe, implicați în elaborarea și implementarea curriculumului / programelor de studiu pentru învățământul artistic de diferite niveluri.

AGENDA

Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional)
Vladimir Us (Chisinau) – curator, coordonator de programe la Asociatia Oberliht

Practici si duscursuri contemporane noi in curricula artistica vs Activitati extra-curriculare
Lilia Dragneva (Chisinau) – directoare adjunctă a Colegiului de Arte Plastice Al. Plămădeală / directoarea Centrului pentru Artă Contemporană [ksa:k]

Câteva Strategii. Strategii Artistice în Politica Reala
Lia Perjovschi (Sibiu) – artist, fondatoarea și coordonatoarea CAA / CAA (Arhiva de Artă Contemporană / Centrul de Studiu al Artei)

Lucrul vs Studii. Dacă nu Pun Întrebări, Înseamnă că Nu Gândesc?
Janos Sugar (Budapesta) – artist, fondator al Departamentului Intermedia al Academiei Maghiare de Artă din Budapesta, Prof. DLA habilitat.

Prezentările vor fi urmate de o discuție.

Masa rotundă Învățământul artistic în contextul transformărilor politice, economice și sociale este organizată de Asociația Oberliht în cadrul proiectului Edu-Art, în parteneriat cu FAPDD / AMTAP, CAP Al. Plămădeală și FAPD / UPS I. Creangă și e finanțată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Acest eveniment se desfășoară cu ocazia Seminarului Științific Metodologic Probleme metodico-didactice în învățământul artistic superior organizat de Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice pe 15 noiembrie 2019.

EN

Art education in the context of political, economic and social transformations – round table
November 14, 2019, 4pm
Academy of Music, Theater and Fine Arts / Faculty of Fine and Applied Arts and Design / small hall (137, 31st of August 1989 St., Chisinau)

We invite you to participate in the round table entitled Art education in the context of political, economic and social transformations, which problematizes in the first place, the way in which the artistic education has evolved during the last 3 decades in the Republic of Moldova and in the region; in the second place, the need to adjust the programs to the new realities and the emergence of new initiatives in this domain.

On the occasion of this meeting, we would like to discuss about the university curriculum, the study programs and the need to adjust them to the new economic and social realities in the context of the political transformations that our region has been experiencing since the 1990s. If many of the areas of strategic importance have already been relaunched, we find with regret that the field of art education (the field of visual arts) has fallen behind and fails to reinvent itself. Moreover, lacking information, financial and human resources (necessary for its resurrection), it continues to develop itself by inertia, following models of study elaborated still in the 1930s of the last century.

In a period of transition, when a set of values ​​associated with a totalitarian regime has been replaced by new ones (which are still in the process of being defined in the new context of democratization, but also of market liberalization), one can witness how public educational institutions, under the coordination of the Ministry of Education, Culture and Research, increasingly renounce its decisive role in shaping educational policies in the field of art, partially transferring this role to new private initiatives active in this field. Some of them (NGOs, educational initiatives, etc.) work experimentally and develop new artistic practices and critical analysis tools in a close relationship with the political, economic and social transformations, and others (companies) with a commercial profile, emphasize the development of the entrepreneurial spirit among the students, preparing them to meet the demands of the market and to integrate in a world configured according to the capitalist model. Both cases point to the urgent need for public education institutes to (re)position themselves in the new political configuration and to engage in discussions on (re)defining the role of art education in the Moldovan society, both methodologically and at the content level.

The discussion will begin with short presentations by Lilia Dragneva (Chisinau) – vice director of the College of Fine Arts Al. Plamadeala and director of the Center for Contemporary Art [ksa:k], Vladimir Us (Chisinau) – curator and program coordinator at Oberliht Association, Lia Perjovschi (Sibiu) – artist, founder and coordinator of CAA /CAA (Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis) and Janos Sugar (Budapest) – artist, founder of the Intermediate Department of the Hungarian Academy of Art in Budapest, Prof. DLA habilitat. The representatives of higher education institutions and art schools, teachers and authors involved in the elaboration and implementation of the curriculum / study programs for the art education of different levels are invited to attend the event.

The round table Art education in the context of political, economic and social transformations is organized by Oberliht Association within the Edu-Art project, in partnership with FAPDD / AMTAP, CAP Al. Plamadeala and FAPD / UPS I. Creangă and is funded by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. This event takes place on the occasion of the Methodological Scientific Seminar Methodological-didactic problems in the higher artistic education organized by the Academy of Music, Theater and Fine Arts on November 15, 2019.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s