Edu-Art 2020: un program de evenimente dedicate artei contemporane / a public program dedicated to contemporary art

–  scroll down for English  – 

[RO]

Activitățile organizate de Asociația Oberliht în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2020 au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul propune un cadru de cercetare și analiză a relației între centru și periferie, înțeleasă din punct de vedere cultural, urbanistic și politic. O parte din activitățile proiectului vor fi făcute accesibile prin intermediul unui program public, care se va desfășura la Chișinău între 5 septembrie – 12 noiembrie 2020 și va fi accesibil tuturor doritorilor.

Programul public va fi lansat pe 5 septembrie cu o prezentare a Cursului de artă contemporană și curatoriat, cu participarea lui Vladimir Us [MD], coordonatorul proiectului, urmată de o prezentare a cercetătorului Maxim Polyakov [MD] dedicată temei principale a proiectul Edu-Art 2020 – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante: Ce exemplu oferă periferia? Ce putem învăța de la ea, luând în considerație actualele schimbări majore la nivel global și cum putem aplica aceste cunoștințe în context local, ținând cont de relația, deseori dezechilibrată, dintre centru și periferie? Privită și analizată dintr-o perspectivă culturală, urbanistică și politică, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante, relația dintre centru și periferie ar putea sugera modele alternative de organizare și funcționare, și de dezvoltare pe termen lung, care ar asigura un grad mai înalt de autonomie celor activi în afara centrelor mari și ar conduce la descentralizarea vieții socio-culturale, economice și politice din Republica Moldova.

La deschidere, vor fi prezenți și cei peste 20 de participanți selectați la curs, care vin din diferite țări, cu experiențe diferite, dar cu un interes comun pentru tema programului – Periferia. Ei vor cerceta și analiza subiectul de-a lungul celor 10 module, alături de alți artiști și experți din domeniul culturii. Printre participanți se numără curatori, artiști, critici de artă, manageri culturali, profesori, regizori și producători de film, regizori de teatru și dramaturgi, muzicieni, freelanceri, actori, jurnaliști, cercetători, dar și elevi, studenți și artiști în formare. Ceea ce i-a motivat să participe la curs este fie dorința de a cunoaște viața culturală din Moldova și de a cunoaște actorii culturali de aici, fie de a-și aprofunda cunoștințele, de a descoperi un domeniu nou, de a găsi noi căi de a crea și de a face management cultural, dar și de a găsi mijloace alternative de lucru cultural independent, în afara unui cadru instituțional tradițional. 

Începând cu orele 17:30, va avea loc prezentarea „O retroperspectivă a scenei artistice din Iași” cu participarea curatorilor Florin Bobu [RO] și Livia Pancu [RO] (tranzit.org / Iași), care va fi urmată de o discuție. Curatorii vor analiza etapele dezvoltării scenei artistice din Iași în legătură cu conceptul Periferiei – caracteristică autoproclamată a producției culturale din regiune, (aici puteți urmări pagina evenimentului Facebook).

Iar la ora 20:00, la Apartamentul Deschis (str. București 68/1), vă așteptăm la „Helianthus” – o proiecție în aer liber a lucrărilor video ale artistului Ghenadie Popescu [MD], (aici puteți urmări pagina evenimentului Facebook).

Agro, 2011 – Un material video despre plantarea cartofilor.
Nnapoi la entuziasm, 2010 – Un material bazat pe filmări de teren – procesul de facere a brichetelor de tizic, îmbinat cu secvențe din filmul documentar realizat de Dziga Vertov „Enthusiasm” 1931. Arealul de interes este combustibilul.
Pahar cu vin, 2013 – Câteva secvențe întâmplătoare din traseul unui pahar cu vin.
Tank MM, 2015 – Am pornit de la idea de a pune pe roate o serie de etnotankuri, adică vehicule militare cu particularități entice. Tankul este o mașinărie fioroasă, într-o versiune de jucărie, adorat de copii. Ridicol și penibil, de fapt ticălos, fiind sub propria armură, scuipă vesel grăunțe mortale printr-o subțire și elegantă trompă. Familia de tancuri MM a apărut în mod natural dintr-o mămăligă cu drepturi depline. Mai întâi, MM-dânsul s-a separat, apoi din nervurile sale moi, s-a dislocat MM-dânsa. În scurt timp a apărut și odrasla MM-mic. Trebuie adăugat că orișice tank are prea puține în comun cu o mămăligă. Limbile rele susțin că mămăliga nu explodează. Poate. Și totuși, un tank umplut pe interior, peste toate cipurile și înmămăligit pe exterior cu mămăligă caldă și gustoasă – este o imagine radioasă.

În continuare, vă prezentăm programul desfășurat al evenimentelor pe durata lunilor septembrie – noiembrie, la care vă invităm să vă alăturați. Acestea vor număra proiecții de film, discuții și mese rotunde, prezentări ale participanților și invitaților, seminare și expoziții, cu participarea mai multor artiști sau colective de artiști, organizații culturale, experți din sfera culturii, cercetători, profesori, curatori, fotografi, activiști, critici de artă din România, Germania, Elveția, Belarus, Italia, Belgia, Kârgâzstan și alte țări. Detalii referitor la program vor fi disponibile pe această pagină web: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Aici găsiți programul în format PDF

Vă invităm să aflați mai multe despre participanții și invitații din cadrul proiectului aici.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

A public program dedicated to contemporary art will take place in Chisinau this fall, with the participation of local and foreign artists and experts in the field of culture

The activities organized by Oberliht Association in the frame of the cultural project Edu-Art 2020, aim to create non-formal artistic and educational opportunities, to develop an active civic attitude through art research and cultural activism. The project is providing a frame for research and analysis of the relationship between the center and the periphery, perceived from the cultural, urban, and political points of view. A part of the activities will be open to the public and will take place between September 5th and November 12th.

The public program will open on September 5th with a presentation about the Course of contemporary art and curating, by Vladimir Us [MD], project coordinator, followed by a presentation by the researcher Maxim Polyakov [MD], on the main topic of Edu-Art 2020 project – the Periphery: What example does the periphery give us? What can we learn from it, taking into account the current major global changes, and how can we apply this knowledge in the local context, keeping in mind the often-unbalanced relationship between the center and the periphery? Viewed and analyzed from cultural, urban, and political perspectives, as an alternative to the dominant economic and geo-political points of view, the relationship between the center and the periphery could suggest alternative models of organization and functioning, and of development in the future, which could ensure a higher degree of autonomy to those active outside the big centers and would lead to the decentralization of cultural, social, economic and political life from the Republic of Moldova.

Over 20 participants, who have applied for the course, will also join the opening event. They come from different countries and own various experiences, but have a common interest in the theme of the program – the Periphery. They will research and analyse the topic during the 10 modules of the course, being supported by artists and experts from the field of culture. Among the participants, there are curators, artists, art critics, cultural managers, teachers, theatre directors, producers, musicians, play-writers, actors, freelancers, journalists, researchers, but also students and emerging artists. They are interested to get to know about the Moldovan cultural life and the local cultural actors, to learn, to discover a new field, to find out new ways to create, to produce art and to enhance the cultural management, and also to learn about alternative ways to meet with the audiences outside traditional cultural institutions.

At 5:30 pm will take place the presentation ”Iasi Art Scene Retro Perspective” followed by a discussion with curators Florin Bobu [RO] and Livia Pancu [RO] (tranzit.org/Iasi). The curators will analyze the stages of development of the artistic art scene in Iași, while keeping in mind its connection with the concept of the periphery as a self-proclaimed characteristic of the cultural production in the region, (follow here for the Facebook event).

At 20:00, we invite you at „Helianthus” – outdoors screening of video works by Ghenadie Popescu [MD], (follow here for the Facebook event).

Agro, 2011 – a video work on potato cultivation
Back to enthusiasm, 2010 – a work based on field shooting – the process of producing tizic briquettes, merged with sequences from the documentary movie by Dziga Vertov „Enthusiasm” 1931. The area of interest is the fuel.
A glass of wine, 2013 – some casual sequences from the route of a glass of wine.
Tank MM, 2015 – I started with the idea to make a series of ethno tanks – military vehicles with ethnic features. A tank is a fierce machine, adored by kids in its toy model. Ridiculous and embarrassing, villain actually, being under its own armor, it joyfully spits deadly grains through a thin and elegant trunk. The MM tank family came to be naturally from a „mămăliga” with full rights. First, the He MM separated itself, then, from its soft ribs, the She MM dislocated. In no-time, there was also a baby MM. We have to say that any tank has too little in common with a „mămăliga”. Rumors say that „mămăliga” doesn’t explode. Maybe. Nevertheless, a tank filled from within, across all chips and covered on the outside with worms and savory „mămăligă” – is a radiant image.

You can find the full program of events that will take place between September and November 2020. Join it! There will be screenings, panel and group discussions, presentations by participants and invited guests, seminars and exhibitions with the participation am artists an artistic groups, cultural organizations, experts in the cultural fields, researchers, teachers, curators, photographers, activists, art critics from Romania, Germany, Switzerland, Belarus, Italy, Belgium, Kyrgyzstan, and other countries. Additional details will be available here: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Please find attached the program as a PDF file

You can find out more about the participants and guests of the programme here.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

Contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info@oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s