EDU-ART 2020 / PROGRAM PUBLIC: Recunoaștere Urbană (săpt. 3) / Urban Reconnaissance (week 3)

– scroll down for English –

[RO]

EDU-ART 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie / PROGRAM PUBLIC / Chișinău (programul integral (05/09/2020 – 12/11/2020)

Recunoaștere Urbană (săpt. 3)

Joi, 24 septembrie 2020 / 19:00-20:30 / online
Auto-Instituționalizare – o prezentare de artist a colectivului The Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly [IR/BE] și Chris Dreier [DE])
Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube
facebook.com/events/633546767345307/

Vineri, 25 septembrie 2020 / 20:00-21:30 / Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău)
Autopcity – un film de Ștefan Rusu [MD] – proiecție
facebook.com/events/731635407393867/

Sâmbătă, 26 septembrie 2020 / 17:00 / Zpațiu (Casa Zesmstvei, str. Al. Șciusev 103, Chișinău)
Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision – expoziție
facebook.com/events/358247505530301

În această săptămână, vă invităm joi, 24 septembrie, la prezentarea publică „Auto-Instituționalizare” cu participarea colectivului artistic „The Office for Joint Administrative Intelligence” (Gary Farrelly [IR/BE] și Chris Dreier [DE]). Prezentarea performativă va face cunoscute lucrările O.J.A.I. realizate într-o mare varietate de medii, inclusiv instalații, publicații, conferințe și o emisiune radio. Discuția se va concentra pe strategia autoinstituționalizării, care este esențială pentru practicile menționate anterior – prin care ceremoniile, terminologia și alte pârghii ale controlului corporativ și politic sunt asimilate și transformate în instrumente de cercetare, performance artistic și colaborare. Prezentarea va fi în limba engleză și va fi putea fi urmărită live prin youtube.

Vineri, 25 septembrie, vă invităm la proiecția filmului „Autopcity” de Ștefan Rusu [MD]. Filmul este un documentar investigativ ce exploră un oraș în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței în 1991. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care le-ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Alexei Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.
Astăzi se simte tot mai acut nevoia de revendicare a spațiilor publice, care sunt lăsate să degradeze pentru a fi scoase din domeniul public și ulterior privatizate. Societatea civilă, activiștii urbani și comunitatea artistică s-au implicat în apărarea spațiilor aflate în paragină, revendicînd unele din aceste spații cum este scuarului Kentford și scuarul Europei din Grădina Publică Ștefan cel Mare, în timp ce altele se află în litigiu (ruina primei Poște a orașului).
Nucleul vechi al orașului, ce include clădiri de patrimoniu, străduțe, intersecții cu mici piețe și scuaruri, riscă să fie afectat de noul plan de dezvoltare urbană. Intervențiile creative realizate în extremis de comunitatea artistică în aceste spații și acțiunile de revitalizare a parcului Zaikin întreprinse de societatea civilă cu ajutorul locuitorilor, pot trece drept soluții tactice de apărare a aceastei zone, a texturii sociale și identității urbane.
Filmul a fost produs cu suportul Asociației Oberliht în cadrul proiectului SPACES și a beneficiat de susținerea financiară a Fundației Culturale Europene.

Iar sâmbătă, 26 septembrie, vă invităm la expoziția „Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision” unde vor fi prezentate rezultatele a trei ateliere din cadrul proiectului Edu-Art 2020: Capsula Timpului – un atelier condus de Anna Bantiuc [MD] și Anastasia Osoianu [MD], Oraș Iluminat – un atelier de fotografie experimentală condus de Ruben Hollinger [CH] și Ramin Mazur [MD], și 3rd Space Studio / Cercetarea colectivității prin artă – un atelier condus de colectivul de artă KOLXOZ (Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ]).

Programul public al proiectului Edu-Art 2020 este dedicat temei sale principale – Periferia, dimensiunilor sale culturale, urbanistice și politice, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante. Aici puteți găsi mai multe informații despre participanții din cadrul programului.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

informație de contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, Cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și altor spații.

Proiectul Edu-Art 2020 este realizat cu aportul partenerilor și participanților implicați, beneficiind de  suportul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) din România, Centrului Ceh din București și Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău. Acesta însă nu a fost susținut în cadrul concursului pentru proiecte culturale gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

[EN]

EDU-ART 2020 – art research and cultural activism on the periphery / PUBLIC PROGRAMME / Chisinau (entire programme (05/09/2020 – 12/11/2020)

Urban Reconnaissance (week 3)

Thursday, September 24, 2020 / 7 – 8:30 pm / online
Self-Institutionalisation – an artist talk by The Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly [IR/BE] and Chris Dreier [DE])
The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube
facebook.com/events/633546767345307/

Friday, September 25, 2020 / 8 – 9:30 pm / Flat Space (68/1, Bucuresti str., Chisinau)
Autopcity – a film by Stefan Rusu [MD] – screening
facebook.com/events/731635407393867/

Saturday, September 26, 2020 / 5 pm / Zpace (Zemstvei Gubernial House, 103, Al. Sciusev str. Chisinau)
Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision – exhibition
facebook.com/events/358247505530301

Join us on Thursday, September 24, for the public presentation „Self-institutionalization” with the participation of the artistic collective ”The Office for Joint Administrative Intelligence” (Gary Farrelly [IR / BE] and Chris Dreier [DE]). The performative presentation will introduce O.J.A.I.‘s work across a wide variety of mediums including installation, publications. conferences and a radio show. The talk will focus on the strategy of self-institutionalization which is central to their practice- whereby ceremonies, terminology, and other levers of corporate and political control are appropriated and repurposed as tools for research, performance, and collaboration. The presentation will be in English and will be broadcasted live through youtube.

On Friday, September 25, we invite you to the screening of the film ”Autopcity”, by Stefan Rusu [MD]. The film is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991. Throughout this journey we have been concerned about the negative effects that the Old Town would suffer from the construction of Cantemir Blvd., which was planned right after World War II by the collective of architects headed by Alexey Shchusev and never realized—but suddenly reappeared in the new master plan (PUG) approved by municipality in 2007.
Today it seems more urgent than ever to reclaim the public spaces that have been intentionally neglected, so that they can be eventually removed from public domain and privatized. Some of these spaces have been regained by urban activists, such as Kentford Square and Europe Square from Stefan cel Mare Park, whereas some are still disputed (including the ruins of Old Post Office).
The old city core, including heritage buildings, streets, intersections and squares with small markets, are in danger of being affected by the new development plan. Urban interventions realised by the art community in these areas and the revitalization of Zaikin Park undertaken by civic initiatives with the help of local inhabitants have offered viable solutions for protecting the area, the local social fabric and identity of the city.
The film was produced by Oberliht Association within the SPACES project and was financially supported by the European Cultural Foundation.

And on Saturday, September 26, we invite you to the opening of the ”Vedere Periferică / Периферийное Зрение / Peripheral Vision” exhibition that will showcase the final works of the three workshops in the frame of Edu-Art 2020 project: The Time Capsule – an open workshop with Anna Bantiuc [MD] and Anastasia Osoianu [MD], City in the Spotlight – an experimental photography workshop led by Ruben Hollinger [CH] and Ramin Mazur [MD], and 3rd Space Studio / Collectivity research through art lead by KOLXOZ art collective (Maxim Polyakov [MD] and Viktor Vejvoda [CZ]).

The public program of Edu-Art 2020 project is dedicated to the topic of Periphery, to its cultural, urban and political dimensions, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones. Here you can find additional information about the participants in the program.

Participation is free for all activities. According to us, Culture and Education, as common goods, should be accessible to all, regardless of the economic or social status.

COVID19 safety measures
Access to all public events is based on the presentation of an identity card and upon signing the List of epidemiological evidence. Members of the public are asked to wear masks and respect the mandatory safety rules (a minimal distance of 1 m, check-up of the temperature, it is forbidden to consume alcoholic drinks, other possible requirements) throughout the entire event. Thank you!

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

The Edu-Art 2020 project aims to provide methodological and practical support to emerging artists that are facing undergoing transformations on a global scale (strong competition in the art field and higher requirements for accessing the labor market, lack of initiative and increasing precarious conditions for those active in the field of culture that can lead to change of profession or emigration of the artists, concentration of the resources in economically developed countries and hence the need to develop a dialogue with institutions and colleagues from abroad, etc.), facilitating their integration into the local independent culture scene and internationally.

The project is organized in partnership with local and foreign cultural organizations and institutions, amongst which art universities, non-governmental associations active in the field of contemporary art, cultural and civic activism initiatives, collaborating with alternative cultural spaces such as Zpace, Flat Space, Zaikin Park, Republican Stadium, Maria Dragan Neighborhood from Ciocana district, and other.

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s