Lansarea proiectului Edu-Art 2021- consolidarea legăturii între comunitățile artistice

– читайте ниже на русском –

RO

Un program de evenimente culturale și activități de educație artistică

Activitățile organizate de Asociația Oberliht în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul este realizat în colaborare cu ÙR | Transformation space, Rîbnița, Aсcolada și Медики ЗА Экологию, Dubăsari și este realizat prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD

În cadrul programului din acest an, ne propunem să cercetăm tema transformării spațiilor publice din Chișinău, Dubăsari și Rîbnița ce s-au petrecut de-a lungul ultimelor trei decenii, problemele de ecologie și depopulare a regiunii noastre, dar și să găsim puncte de legătură cu tema generală a proiectului – periferia.
Proiectul va servi, de asemenea, ca o platformă pentru restabilirea și dezvoltarea legăturilor între comunitățile culturale de pe ambele maluri ale Nistrului, drept soluție în lipsa căilor de comunicare și dialog, ținându-se totodată cont de situația actuală de criză în care se regăsește sectorul cultural independent din Republica Moldova, creând premise pentru noi colaborări.
Proiectul vine să complementeze curriculumul universitar de educație artistică prin sesiuni de informare, seminare interactive și ateliere tematice de lucru practic, o expediție de cercetare de-a lungul râului Nistru și un program cultural accesibil publicului larg.

Invităm tinerii artiști, activiștii, cercetătorii, urbaniștii, istoricii și criticii de artă, și pe toți cei interesați să participe în cadrul ediției din acest an, care se va desfășura în perioada aprilie – octombrie 2021.

Programul proiectului va cuprinde următoarele activități cu participarea experților locali și invitați (care vor fi organizate din următoarele module tematice):
–  atelier de pregătire a dosarelor de artist (cu participarea lui Jorg Scheller [CH], Vladimir Us [MD] și Maxim Polyakov [MD], membru al colectivului de artă Kolxoz) – apel de participare deschis până la 5 aprilie 2021.
–  atelier de urbanism tactic și artă în spațiul public (cu participarea Constanței Dohotaru [MD], lui Mihai Danciu [RO] și Andrei Vatamaniuc [MD], arhitecți și urbaniști, și Annei Bantiuc [MD], artistă);
–  atelier de artă stradală (cu participarea Alexandra Novac [MD] și Veaceslav Belov [RU]);
–  atelier de fotografie experimentală (cu participarea lui Ramin Mazur [MD] și Ruben Hollinger [CH]);
–  ateliere de design grafic și publicații de artist (cu participarea lui Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CH] / colectivul de artă Kolxoz);
–  expediție de cercetare cu participarea experților din domeniul ecologiei și a transportului alternativ;
–  un program de evenimente culturale și prezentări, accesibile publicului larg ce se vor desfășura în spații culturale alternative (proiecții de film, expoziții, performance-uri ș. a.).

Proiectul va fi lansat în aprilie 2021 prin 2 sesiuni de informare, accesibile și în format online, pentru a prezenta pe larg programul proiectului, și anume:
14 aprilie, 19:00 – 20:30 (în română)
22 aprilie, 19:00 – 20:30 (în rusă)

Vă invităm să vă înregistrați aici până pe 19 aprilie 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation space din Rîbnița, Accolada și Медики ЗА Экологию (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, B68, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și alte spații.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link (SUA) și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

РУ

Запуск проекта Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Мероприятия, организованные Ассоциацией Oberliht в сотрудничестве с ÙR | Transformation space din Rîbnița, Aсcolada și Медики ЗА Экологию в рамках культурного проекта Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами, направлены на предоставление возможностей для неформального художественного образования, развитие гражданского духа через искусство и культурную активность.

В рамках программы этого года мы предлагаем исследовать темы трансформации публичных пространств Кишинева, Дубоссар и Рыбницы, проблемы экологии и депопуляции нашего региона за последние три десятилетия и находить связи с общей темой проекта – периферии.
Также проект будет служить платформой для воссоздания и развития связей между культурными сообществами двух берегов Днестра и создания пространства для сотрудничества, в качестве ответа на отсутствие каналов связи и диалога между ними и всеобщей кризисной ситуации, в которой находится независимый культурный сектор Молдовы.
Проект направлен на дополнение существующей художественной программы высшего образования посредством информационных сессий для всех желающих принять в нем участие, тематических мастер-классов, интерактивных лекций, исследовательской экспедиции вдоль берега Днестра и ряда культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории.

На мероприятия этого года, которые пройдут с апреля 2021 года по октябрь 2021 года, мы приглашаем молодых художников, исследователей, градостроителей, искусствоведов, историков, активистов и всех тех кто заинтересован в участии в проекте.

Программа проекта выстроена из тематических модулей, которые включают в себя следующие мероприятия с участием местных и приглашенных экспертов:
–  семинар по созданию досье художника с участием Йорга Шеллера [CH], Владимира Уса [MD] и Максима Полякова [MD] (художественный коллектив Kolxoz) – подать заявку на участие можно до 5 апреля 2021;
–  мастерская по тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве (с участием градостроителей и архитекторов Констанцей Дохотару [MD], Михаем Данчу [RO], Андреем Ватаманюк [MD] и художницы Анны Бантюк [MD]);
–  воркшоп по уличному искусству (с участием художников Александры Новак [MD] и Вячеслава Белова [RU]);
–  мастер-класс по экспериментальной фотографии (с участием Рамина Мазура [MD] и Рубена Холлингера [CH]);
–  мастер-классы по графическому дизайну и техникам Самиздата (с участием Максима Полякова [MD] и Виктора Вейвода [CH] / художественного коллектива KOLXOZ);
–  исследовательская экспедиция, с участием специалистов из области экологии и альтернативного транспорта;
–  культурная программа мероприятий и презентаций, доступных для широкой публики в альтернативных культурных пространствах (выставки, кинопоказы и др.).

Проект начнется в апреле 2021 года с детальной презентации программы в формате 2 информационных сессий, доступных и в онлайн-формате, а именно:

14 апреля, 19:00 – 20:30 (на румынском)
22 апреля, 19:00 – 20:30
(на русском)

Пожалуйста, заполнитерегистрационную форму до 19 апреля 2021 года.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство, B68, Открытая Квартира, Парк Заикина, Республиканский стадион, район Марии Драган в секторе Чеканы и другие пространства.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США) и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

Partners row 2021-01_2000px

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s