Edu-Art 2021: Apel de participare Re-publica ”Stadion” / Oткрытый прием заявок Рес-публика «Стадион»

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Re-publica „Stadion” – atelier de urbanism tactic și artă în spațiul public, condus de arhitecții și urbaniștii Mihai Danciu [RO], Constanța Dohotaru [MD] și Andrei Vatamaniuc [MD], cu participarea artistei Anna Bantiuc [MD] – apel de participare

Chișinău: 29 iunie – 3 iulie 2021

Invităm studenții de la facultățile de artă, arhitectură și urbanism, sociologie și antropologie, și creatorii emergenți activi în diverse domenii să se înscrie la atelierul multidisciplinar de înțelegere și interacțiune cu orașul Chișinău. Activitatea oferă continuitate Modului 5 din cadrul Cursului de artă contemporană și curatoriat organizat în 2020 ce a rezultat în performance-ul Spațiu pentru Mișcare / Mișcare pentru Spațiu de la Stadionul Republican.

Vom încerca să găsim metode creative și eficiente de redobândire temporară și permanentă a spațiului public din fața porților Stadionului Republican (str. Tighina colț cu Al. Șciusev). De asemenea, împreună cu traineri locali și din România, vom explora, regândi spațiul și cu un buget modest vom interveni în acel spațiu printr-o instalație concepută împreună.

Atelierul vine să susțină mișcarea Stadionul este Republican, care oferă o platformă de comunicare și interacțiune cu privire la viitorul fostului Stadion Republican și modul în care autoritățile gestionează acest patrimoniu. Inițiativa de lansare a acestei platforme aparține unui grup deschis, de inițiativă, format din activiști în domeniul civic și urban. Teritoriul fostului Stadion Republican reprezintă o valoare comunitară, socială, economică, istorică și culturală pentru orașul nostru. Decizia legată de viitorul acestuia, credem noi, trebuie luată de o manieră transparentă, cu respectarea tuturor normelor și procedurilor legale, prin consultare publică și analiza opțiunilor, așa cum prevede spiritul democratic. Patrimoniul public nu poate fi gestionat fără a lua în calcul interesele, necesitățile și părerilor locuitorilor.

Doritorii de a se înscrie la atelier sunt rugați să completeze formularul de participare până la data de 20 iunie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 23 iunie 2021.

Participarea în cadrul tuturor activităților proiectului este gratuită. În viziunea noastră, accesul la Cultură și Educație, în calitate de bunuri comune, trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social.

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face în baza prezentării unui act de identitate și completării Listei de evidență epidemiologică. Membrii publicului sunt rugați să poarte măști și să respecte regulile obligatorii de siguranță (distanțare de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, se interzice consumul băuturilor alcoolice, alte cerințe posibile) pe parcursul întregului eveniment. Vă mulțumim!

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation space din Rîbnița, Accolada și Медики ЗА Экологию (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, B68, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și alte spații.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link (SUA) și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

РУ

Edu-Art 2021 / укрепление связей между художественными сообществами

Рес-публика «Стадион» – открытый прием заявок

Рес-публика «Стадион» – мастерская по тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве под руководством градостроителей и архитекторов Констанцей Дохотару [MD], Михаем Данчу [RO], Андреем Ватаманюк [MD], и с участием художницей Анной Бантюк [MD].

Кишинев: 29 июня – 3 июля 2021

Приглашаем студентов факультетов искусства, архитектуры и урбанизма, социологии и антропологии, а также начинающих творцов, работающих в различных областях, зарегистрироваться на междисциплинарную мастерскую, преследующую цель более глубокого понимания и взаимодействия с городом. Мастерская является продолжением 5 Модуля Кураторского курса современного искусства, организованного в 2020 году, результатом которого стал перформанс «Пространство для движения / Движение для пространства».
на Республиканском стадионе.

На семинаре будут использоваться креативные и эффективные методы временного и постоянного восстановления общественного пространства перед воротами Республиканского стадиона (ул. Тигина, угол ул. Ал. Щусева). Кроме того, вместе с местными тренерами и тренерами из Румынии участники будут исследовать, переосмыслять и при скромном бюджете вмешиваться в это пространство с помощью инсталляций, разработанных вместе.

Семинар проводится в поддержку движения «Республиканский стадион», в качестве платформы для взаимодействия и обсуждения будущего бывшего Республиканского стадиона и того, как власти управляют этим наследием. Инициатива по запуску этой платформы принадлежит открытой инициативной группе гражданских и городских активистов. Территория бывшего Республиканского стадиона представляет для нашего города общественную, социальную, экономическую, историческую и культурную ценность. Мы считаем, что решение о ее будущего должно быть принято прозрачным образом, в соответствии со всеми правовыми нормами и процедурами, путем публичных консультаций и анализа вариантов, как это предусмотрено в духе демократии с учетом интересов, потребностей и мнения жителей..

Желающие зарегистрироваться для участия в семинаре могут заполнить форму участия до 20 июня 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 23 июня 2021 года.

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное. На наш взгляд, доступ к культуре и образованию как к общим благам должен быть обеспечен для всех желающих, независимо от их экономического или социального статуса.

Контактная информация:
тел: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht
Edu-Art 2021: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/

Меры по предотвращению распространения вируса COVID19
Доступ ко всем мероприятиям будет основан на предъявлении документа, удостоверяющего личность, и заполнении Списка эпидемиологических данных. Просьба к представителям общественности носить маски и соблюдать обязательные правила безопасности (дистанция 1 м, проверка температуры на входе, запрещается употребление алкогольных напитков, другие возможные требования) на протяжении всего мероприятия. Спасибо!

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство, B68, Открытая Квартира, Парк Заикина, Республиканский стадион, район Марии Драган в секторе Чеканы и другие пространства.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США) и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s