Edu-Art 2020

– – scroll down for English – – –

RO

Edu-Art 2020 – cercetare artistică și activism cultural la periferie

Proiectul Edu-Art 2020 își propune să dezvolte spiritul cetățenesc la participanți prin artă și activism cultural, și vine să complementeze curriculumul universitar existent prin intermediul unor seminare interactive și atelierelor tematice de lucru practic și a unui curs internațional de artă contemporană și curatoriat, acompaniate de sesiuni de informare și vizite în teren, un curs de analiză critică a operelor de artă, unei mese rotunde care va pune în discuție problemele învățământului artistic universitar și a unei serii de evenimente și prezentări accesibile publicului larg.

Activitățile organizate de Asociația Oberliht în cadrul proiectului cultural Edu-Art 2020 au ca scop să ofere oportunități de educație artistică non-formală, să dezvolte spiritul civic prin artă și activism cultural. Proiectul propune un cadru de cercetare și analiză a relației între centru și periferie, înțeleasă din punct de vedere cultural, urbanistic și politic. O parte din activitățile proiectului vor fi făcute accesibile prin intermediul unui program public, care se va desfășura la Chișinău între 5 septembrie – 12 noiembrie 2020 și va fi accesibil tuturor doritorilor. Vedeți aici programul public al evenimentelor.

7 clean pdf

Întregul program va servi drept cadru de cercetare și analiză a transformărilor politice, sociale și economice din ultimele trei decenii, adoptând ca punct de plecare condiția periferică (înțeleasă din punct de vedere geografic dar și conceptual) în care se regăsesc atât actorii scenei culturale independente cât și locuitorii Republicii Moldova într-un context european și mondial mai larg.

Periferia – tema principală a proiectului, poate fi abordată în raport cu unul sau mai multe Centre. Ce exemplu oferă periferia? Ce putem învăța de la ea, luând în considerație actualele schimbări majore la nivel global și cum putem aplica aceste cunoștințe în context local, ținând cont de relația, deseori dezechilibrată, dintre centru și periferie? Privită și analizată dintr-o perspectivă culturală, urbanistică și politică, drept alternativă unei perspective economice și geo-politice dominante, relația dintre centru și periferie ar putea sugera modele alternative de organizare și funcționare, și de dezvoltare pe termen lung, care ar asigura un grad mai înalt de autonomie celor activi în afara centrelor mari și ar conduce la descentralizarea vieții socio-culturale, economice și politice din Republica Moldova.

Pentru a găsi răspuns la această întrebare e necesar să trecem dincolo de paradigma Centru vs. Periferie. O alternativă ar fi să ieșim din această conjunctură cu ajutorul unor practici cotidiene, prin comunicare și forme de artă. În loc să căutăm Centrul în afara Periferiei, să încercăm să recreem Centrul în contextul Periferiei, care, în discursul dominant, nu este percepută ca mediu ce ar stimula creația, dar ca un mediu ce ar recepționa / absorbi energia Centrului. În acest fel, schimbarea abordării comportamentale ar duce întâi la schimbarea punctului de vedere, iar apoi și la schimbarea relației stabilite.

Comunicatul de presă (23.07.2020)

Comunicat de presă – lansearea programului public (05.09.2020)

*

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional din România (AFCN), Centrul Cultural Ceh din București și Ambasada Republicii Cehe din Chișinău. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

EN

Edu-Art 2020 – art research and cultural activism on the periphery

The Edu-Art 2020 project aims to develop an active civic attitude of participants through art research and cultural activism, and complement the existing university curriculum through interactive seminars and thematic workshops and through an international course of contemporary art and curating, accompanied by informational sessions, research visits, a course on critical analysis of works of art, a round table on the topic of higher art education and a series of events and presentations accessible to the wider audience.

The activities organized by Oberliht Association in the frame of the cultural project Edu-Art 2020, aim to create non-formal art education opportunities, to develop an active civic attitude through art research and cultural activism. The project is providing a frame for research and analysis of the relationship between the center and the periphery, perceived from the cultural, urban, and political points of view. A part of the activities will be open to the public and will take place between September 5th and November 12th, 2020. Here you can see the public programme

7 clean pdf

The entire program will serve as a framework for research and analysis of political, social and economic transformations of the last three decades, adopting as a starting point the peripheral condition (to be understood from a territorial point of view, but also as a concept) in which the actors of the independent cultural scene found themselves, along with the inhabitants of the Republic of Moldova in a wider European and world context.

The Periphery, as the main topic of the project, could be approached in relation to one or several Centers. What example does the periphery give us? What can we learn from it, taking into account the current major global changes, and how can we apply this knowledge in the local context, keeping in mind the often-unbalanced relationship between the center and the periphery? Viewed and analyzed from cultural, urban and political perspectives, as an alternative to the dominant economic and geo-political ones, the relationship between the center and the periphery could suggest alternative models of organization and functioning, and of development in the future, which could ensure a higher degree of autonomy to those active outside the big centers and would lead to the decentralization of cultural, social, economic and political life from Republic of Moldova.

To find the answer to this question we must go beyond the Center vs. Periphery paradigm. An alternative would be to get out of this situation with the help of everyday practices, through communication and art forms. Instead of seeking the Center outside the Periphery, let us try to recreate the Center in the context of the Periphery, which, in the dominant discourse, is not perceived as an environment that would stimulate creation, but as an environment that would receive / absorb the Center’s energy. In this way, the change of behavioral approach would lead first to the change of point of view, and then to the change of the established relationship.

Press release (in Romanian) (23.07.2020)

Press release – Launching the public programme (05.09.2020)

*

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova.