Capsula Timpului

– scroll down for English –

Capsula Timpului – atelier deschis condus de Anna Bantiuc [MD] și Anastasia Osoianu [MD]

Pe parcursul a 5 săptămâni, tineri artiști și pasionați de artă vor analiza subiectul „periferiei” într-un context urban, cercetându-l și reprezentându-l cu ajutorul unor mijloace artistice, cu scopul identificării și extinderii limitelor de percepție asupra orașului ca loc de locuit.


În fiecare zi de luni participanții vor primi câte un mesaj cu sarcini, care vor trebui finalizate timp de o săptămână, iar lucrările create, informațiile și obiectele colectate pe parcursul unei săptămâni, ca urmare a sarcinilor realizate, vor forma conținutul unei „Capsule de Timp”. Sesiunile de lucru în atelier vor fi de natură practică, iar discuțiile online vor avea drept scop cunoașterea participanților și crearea unui context în care aceștia să-și dezvolte propriile lor idei.

apelul de participare: https://zpatiu.wordpress.com/2020/07/16/capsula-timpului/

Biografiile experților:

Anastasia Osoianu [MD]
Anastasia a studiat Psihologie în Dresden și Abordări interdisciplinare la Paris. La moment ea creează poezii, opere de artă vizuale și cinematografice la intersecția dintre limbi, polarități de gen și cultură, intimitate și publicitate. Din 2017 performă poezie la festivaluri și scene de cuvânt rostit și colaborează cu artiști vizuali la nivel internațional.

Anna Bantiuc [MD]
Anna Bantiuc este o artistă multidisciplinară. În 2012 absolvește design vestimentar, participă la concursul Art Podium unde ia primul loc în categoria Extreme Style. După facultate experimentează cu textilele, accesoriile și arta decorativă. În același timp prezintă interes față de arta intuitivă, procesele psihice, transformarea spațiului intern și lucrul cu materialitatea. În 2018, la Zpațiu Atelier dezvoltă conceptul transformări, în proiectului Re-art, finalizat în toamnă cu o expoziție personală, iar în 2019 coordonează o serie de workshop-uri și interacțiuni creative, precum Tapet Colectiv, Eu și Orașul. Tot în acest timp crează instalații land art în cadrul festivalului de vară Art Labyrinth, folosind în lucru materiale naturale.

Time Capsule – open workshop lead by Anna Bantiuc [MD] and Anastasia Osoianu [MD]


During 5 weeks, young artists and art enthusiasts will analyze the subject of „periphery” in an urban context, researching and representing it with the help of artistic means, in order to identify and extend the limits of perception of the city as a place of living.

Every Monday, participants will receive a message with tasks, which will have to be completed within a week, and the works created, the information and objects collected during a week, as a result of the tasks performed, will form the content of a „Time Capsule”. The workshop sessions will be of a practical nature, and the online discussions will aim to get to know the participants and create a context in which they can develop their own ideas.

open-call for participation: https://zpatiu.wordpress.com/2020/07/16/capsula-timpului/

Experts’ biographies:

Anastasia Osoianu [MD]
Anastasia studied Psychology in Dresden and Interdisciplinary Approaches in Paris. At the moment she creates poems, visual and cinematic artworks at the juncture of disciplines, languages, polarities of gender and culture, intimacy and publicity. Since 2017 s/he is performing poetry on festivals and spoken word stages and collaborating with visual artists internationally.

Anna Bantiuc [MD]
Anna is a multidisciplinary artist. In 2012 she graduated in clothing design, participated in the Art Podium contest where she took first place in the Extreme Style category. After college she experimented with textiles, accessories and decorative art. At the same time, she is interested in intuitive art, psychic processes, the transformation of internal space and working with materiality. In 2018, at Zpațiu Atelier she develops the concept of transformations, in the Re-art project, completed in autumn with a personal exhibition, and in 2019 she coordinates a series of workshops and creative interactions, such as Tapet Colectiv, Eu şi Orașul. At the same time, she creates land art installations within the Art Labyrinth summer festival, using natural materials.