Cum să ai de a face cu un obiect de artă

–  scroll down for English  –

[RO]

EDU-ART 2020 / CERCETARE ARTISTICĂ ȘI ACTIVISM CULTURAL LA PERIFERIE

Cum să ai de a face cu un obiect de artă? – un ciclu de 4 seminare cu Alex Cosmescu [MD]
29 septembrie, 6, 20 octombrie 2020, ora 17:00-20:00
3 noiembrie 2020, ora 19:00-21:00

Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

Formular de înregistrare: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6 

Seminarul va consta din patru întâlniri / discuții de grup, fiecare dintre ele utilizând ca punct de pornire un obiect de artă. Discursul obișnuit despre un obiect de artă este ancorat fie în practica academică a criticii de artă, pornind de la presupoziții teoretice nechestionate, fie în practica artistică însăși, fiind relevant mai curând pentru comunitatea de artiști-producători. Dar modul în care vorbește un critic sau un artist despre o operă de artă are, deseori, foarte puțin de a face cu materialitatea obiectului și cu percepția lui actuală.

În acest context, vin cu propunerea unei practici de abordare a unui obiect de artă, în calitate de un obiect comun pentru investigație în cadrul grupului de participanți. Vom analiza atât modul în care abordăm un obiect de artă, presupozițiile pe care le avem și spontaneitatea de care dăm dovadă în momentul întâlnirii cu el, și vom dezvolta, prin discuții critice, instrumente pentru a deveni capabili să vorbim în mod inteligent despre un obiect de artă cu care avem de a face pentru prima dată, într-un mod ancorat în însuși felul în care intrăm în contact cu el. Pentru a realiza acest lucru, în cadrul fiecărei întâlniri, vom, examina, împreună, moduri de a avea de a face cu obiecte de artă realizate în medii diferite, conectate prin tema comună a periferiei.

29.29.2020

Alex COSMESCU este cercetător în filosofie și lingvistică, poet. Interese academice – fenomenologia trupului și practicile dialogice, tema centrală fiind investigarea relației dintre trup și limbaj: ce spune despre noi faptul că, în calitate de trupuri, vorbim. Din când în când, publică poezie, articole și recenzii în reviste de cultură și academice.

Taxa de participare
Participarea la seminar este gratuită, pentru că noi credem că accesul la educație trebuie asigurat tuturor doritorilor, indiferent de statutul lor economic sau social. Participanții ar trebui să-și acopere singuri costurile aferente călătoriei internaționale, cazării la Chișinău și alte costuri legate de participarea lor.

Mai multe detalii despre proiectul Edu-Art 2020 se găsesc la acest link: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

Aviz COVID-19
Rugăm toți participanții să își asigure măști și mănuși pentru zilele de lucru în atelier. La rândul nostru, vom asigura dezinfectant pentru mâini și suprafețe, și instrumente de lucru, spații de lucru mai largi și posibilitatea de a lucra în aer liber pentru a asigura respectarea distanțării fizice de 1,5 m. În caz că manifestați simptomele virusului Covid-19, vă rugăm să optați doar pentru componentele online propuse în cadrul activității.

informație pentru contact
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email:
info(a)oberliht.org

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional din România (AFCN), Centrul Cultural Ceh din București și Ambasada Republicii Cehe din Chișinău. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Acest program nu a fost susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.


foto: Andrei Perciun

[EN]

EDU-ART 2020 / ARTISTIC RESEARCH AND CULTURAL ACTIVISM IN THE PERIPHERY

How to deal with an art object? – a cycle of 4 seminars with Alex Cosmescu [MD]
September 29, October 6, 13, 20, 2020, 5 – 8 pm
November 3, 2020, 7 – 9 pm

location: Zpace (103, Al. Sciusev str.)

Registration form: https://forms.gle/QHjXhLxFuoBrtoXL6

The project will involve a series of group discussions, each of them using an art object as a starting point. The usual discourse about an art object is anchored either in the academic practice of art criticism, starting with unquestioned theoretical presuppositions or in the artistic practice itself, having more relevance for the community of artists as producers. But the way a critic or an artist talk about an art object has, more often than not, little to do both with the materiality of the object and with the actual, embodied perception of it.

In this context, I propose approaching the art object as a practice in itself and as an object for common investigation in the group of participants. We will investigate both the way in which we already approach art objects, the presuppositions we bring to this encounter, the spontaneous procedures that we use, and we will develop, through critical discussion, tools for being able to talk intelligently about a newly encountered art object in a way that is anchored in our actual encounter with it. In order to accomplish this, during each meeting, we will examine, together, ways of encountering art objects belonging to different media, brought together by the common topic of the periphery.

Alex COSMESCU is a researcher in philosophy and linguistics, poet. Academically, interested in phenomenology of the body and in dialogic practices – the main topic being an investigation of the relation between embodiment and language: what does the fact that we, as bodies, speak tell us about ourselves. Periodically, publishes poetry, articles and reviews in cultural magazines and in academic journals.

Participation fee
Participation in the workshop is free because we believe that access to education should be provided to all who wish, regardless of their economic or social status. Participants should cover the costs of international travel and medical insurance, accommodation in Chisinau, and other costs related to their own participation.

More information about the Edu-Art 2020 project: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2020/

COVID-19 note
We ask the participants to bring their own masks and gloves for the workshop days. In our turn, we will provide hand sanitizer, tools, large enough workspaces, and the possibility to work outdoors too, in order to ensure physical distancing of 1,5 m. If you experience symptoms of the Covid-19 virus, please opt only for the online components of the program.

contact information
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email:
info(a)oberliht.org

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund in Romania (AFCN), Czech Cultural Centre in Bucharest, and the Czech Embassy in Chisinau. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient. This program was not supported by the Ministry of Education, Culture, and Research of the Republic of Moldova.