Edu-Art 2021

– читайте ниже на русском –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

Proiectul Edu-Art 2021 își propune să dezvolte spiritul cetățenesc la participanți, prin artă și activism cultural, și vine să complementeze curriculumul universitar existent prin intermediul unor sesiuni de informare, seminare interactive și ateliere tematice de lucru practic, unei expediții de cercetare de-a lungul Nistrului și unei serii de evenimente culturale și prezentări accesibile publicului larg, cu participarea experților internaționali. Edu-Art 2021 va servi drept platformă pentru reînnoirea și dezvoltarea legăturilor dintre comunitățile culturale de pe cele două maluri ale Nistrului și loc pentru colaborare, drept soluție în lipsa căilor de comunicare și dialog, ținându-se totodată cont de situația actuală de criză în care se regăsește sectorul cultural independent din Republica Moldova, creând premise pentru noi colaborări.

În cadrul proiectului din anul trecut, au fost puse bazele pentru cercetarea și analiza relației centru-periferie, văzută din punct de vedere cultural, urban și politic. Participanții au cercetat și au analizat transformările politice, sociale și economice de-a lungul ultimelor trei decenii, pornind de la situația de periferie (din punct de vedere teritorial și conceptual) în care se găsesc artiștii independenți și locuitorii Republicii Moldova în context mai larg, european și global.

În cadrul programului din acest an, propunem să cercetăm tema transformării spațiului public din Chișinău, Dubăsari și Rîbnița, problemele de mediu și depopularea regiunii noastre, și să găsim puncte de legătură cu tema generală a proiectului. „Periferia” ne-a oferit instrumentarul necesar pentru a face analiza acestor fenomene, având la bază câteva criterii legate de percepția schimbărilor ce au loc în context local și internațional.

Programul din anul acesta va fi orientat spre artiști, activiști, cercetători, urbaniști, istorici și critici de artă, dar și către toți cei interesați și dornici să participe, și va include 8 module tematice, care se vor desfășura între lunile aprilie – noiembrie 2021:

–  atelier de pregătire a dosarelor de artist (cu participarea lui Jorg Scheller [CH], Vladimir Us [MD] și Maxim Polyakov [MD], membru al colectivului de artă Kolxoz) – apel de participare deschis până la 5 aprilie 2021;
–  atelier de urbanism tactic și artă în spațiul public (cu participarea Constanței Dohotaru [MD], lui Mihai Danciu [RO] și Andrei Vatamaniuc [MD], arhitecți și urbaniști, și Annei Bantiuc [MD], artistă) – apel de participare deschis până la 20 iunie 2021;
–  atelier de artă stradală (cu participarea Alexandra Novac [MD] și Veaceslav Belov [RU]) – apel de participare deschis până la 20 iulie 2021;
–  atelier de fotografie experimentală (cu participarea lui Ramin Mazur [MD] și Ruben Hollinger [CH]) – apel de participare deschis până la 31 iulie 2021;
–  ateliere de design grafic și publicații de artist (cu participarea lui Maxim Polyakov [MD] și Viktor Vejvoda [CZ] / colectivul de artă Kolxoz) – apel de participare deschis până la 5 septembrie 2021;
–  expediție de cercetare cu participarea Elenei Stepanova [MD], experților din domeniul ecologiei și a transportului alternativ;
–  un program de evenimente culturale și prezentări, accesibile publicului larg ce se vor desfășura în spații culturale alternative (proiecții de film de Ghenadie Popescu [MD], expoziții ș. a.).

Comunicat de presă (29.03.2021) – link

Proiectul Edu-Art oferă tinerilor artişti, arhitecți și urbaniști, manageri culturali, curatori suport metodologic şi practic pentru a face față presiunii factorilor de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și competitivitatea existentă în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii, pasivitate civică și lipsa de inițiativă etc.), ajutându-i să se integreze în contextul scenei culturale independente din Republica Moldova și să se realizeze pe plan internațional din punct de vedere profesional.

Proiectul este organizat în parteneriat cu mai multe instituții și organizații culturale, printre care ÙR | Transformation space din Rîbnița, Accolada și Медики ЗА Экологию (Medici pentru ecologie) din Dubăsari, facultățile de artă, asociațiile obștești active în sfera artei contemporane, inițiativele de activism cultural și civic din Moldova și din alte țări, desfășurându-se, de asemenea, în diverse spații culturale alternative, precum Zpațiu, B68, Apartamentul Deschis, Parcul Zaikin, Stadionul Republican, cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana și alte spații.

Proiectul Edu-Art 2021 este realizat cu aportul participanților și a partenerilor implicați, beneficiind de suportul financiar al CEC Arts Link (SUA), al Ambasadei Republicii Cehe din Chișinău și al Uniunii Europene, oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Opiniile exprimate în cadrul proiectului nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

РУ

Edu-Art 2021 – укрепление связей между художественными сообществами

Целью проекта Edu-Art 2021 является формирование активной гражданской позиции посредством искусства и культурного активизма у участников программы. Проект также дополняет существующую художественную программу высшего образования посредством информационных сессий, тематических мастер-классов, интерактивных лекций, исследовательской экспедиции вдоль берега Днестра и ряда культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории с привлечением международных экспертов. Edu-Art 2021 будет служить платформой для воссоздания и развития связей между культурными сообществами двух берегов Днестра и создания пространства для сотрудничества, в качестве ответа на отсутствие каналов связи и диалога между ними, а также всеобщей кризисной ситуации, в которой находится независимый культурный сектор Молдовы.

В программе прошлого года были заложены основы для исследования и анализа взаимоотношений между центром и периферией, воспринимаемых с культурной, городской и политической точек зрения. Участники исследовали и анализировали политические, социальные и экономические преобразования за последние три десятилетия, принимая в качестве отправной точки периферийное состояние (с территориальной и концептуальной точки зрения), в котором оказались независимые художники и жители Республики Молдова в более широком европейском и мировом контексте.

В рамках программы этого года мы предлагаем исследовать темы трансформации публичных пространств Кишинева, Дубоссар и Рыбницы, проблемы экологии и депопуляции нашего региона и находить связи с общей темой проекта. “Периферия” стала для нас инструментом для исследования, базирующегося на определенных критериях восприятия изменений в локальном и международном контексте, посредством которого можно осуществлять анализ этих феноменов.

Программа этого года будет ориентирована на художников, активистов, исследователей, градостроителей, историков и искусствоведов, а также всех, кто заинтересован в участии в проекте и будет включать в себя 8 тематических модулей, которые пройдут с апреля по октябрь 2021 года:

–  семинар по созданию досье художника с участием Йорга Шеллера [CH], Владимира Уса [MD] и Максима Полякова [MD] (художественный коллектив Kolxoz) – подать заявку на участие можно до 5 апреля 2021 года;
–  мастерская по тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве (с участием градостроителей и архитекторов Констанцей Дохотару [MD], Михаем Данчу [RO], Андреем Ватаманюк [MD] и художницы Анны Бантюк [MD]) – подать заявку на участие можно до 20 июня 2021 года;
–  воркшоп по уличному искусству (с участием художников Александры Новак [MD] и Вячеслава Белова [RU]) – подать заявку на участие можно до 20 июля 2021 года;
–  мастер-класс по экспериментальной фотографии (с участием Рамина Мазура [MD] и Рубена Холлингера [CH]) – подать заявку на участие можно до 31 июля 2021 года;
– мастер-классы по графическому дизайну и техникам Самиздата (с участием художественного коллектива Kolxoz (Максим Поляков [MD] и Виктор Вейвода [CZ]) подать заявку на участие можно до 5 сентября 2021 года;
–  исследовательская экспедиция, с участием Елены Степановой [MD], специалистов из области экологии и альтернативного транспорта;
–  культурная программа мероприятий и презентаций, доступных для широкой публики в альтернативных культурных пространствах (выставки, кинопоказы фильмов Геннадия Попеску [MD] и др.)

Пресс-релиз (29.03.2021) – link

Проект Edu-Art предлагает молодым художникам, архитекторам и градостроителям, менеджерам по культуре, кураторам методическую и практическую поддержку, чтобы справиться с давлением глобальных факторов (высокие требования к доступу на рынок труда и существующая конкуренция в сфере искусства, массовая миграция на международном уровне, негарантированность работы в сфере культуры, гражданская пассивность и безынициативность и т. д.), помогая им интегрироваться в контекст независимой культурной среды в Республике Молдова и достигать международных результатов с профессиональной точки зрения.

Проект организован в партнерстве с культурными учреждениями и организациями, в том числе ÙR | Transformation Space (Рыбница), Акколада и Медики ЗА Экологию (Дубоссары), художественными факультетами, общественными объединениями, действующими в области современного искусства, инициативами в области культурной и гражданской активности в Молдове и других странах, а также с различными альтернативными культурными пространствами, такими как Прозтранство, B68, Открытая Квартира, Парк Заикина, Республиканский стадион, район Марии Драган в секторе Чеканы и другие пространства.

Проект Edu-Art 2021 реализуется с участием участников и партнеров, при финансовой поддержке CEC ArtsLink (США), Посольства Чешской Республики в Кишинёве и Европейского Союза в рамках Программы ЕС «Меры по повышению доверия», реализуемой ПРООН. Выраженные здесь взгляды никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

Partners row 2021-01_2000px