3rd Space Studio

– читайте ниже на русском –
– scroll down for English –

RO

3rd Space Studio: atelier de design grafic și publicații de artist, cu participarea colectivului de artă Kolxoz (Victor Vejvoda [CZ] și Maxim Polyakov [MD])

Rîbnița: 13 august 2021
Dubăsari: ​​17 august 2021
Chișinău: 16 septembrie – 9 octombrie 2021

Scopul atelierului este de a transmite participanților proiectului Edu-Art 2021 tehnica publicațiilor de artist cunoscută totodată ca „samizdat” (materiale editate de sine stătător), pentru a documenta procesele artistice ale colectivelor de autori și autorilor individuali.

Una dintre sarcinile propuse este de a lucra cu spațiul atelierului, în calitate de tipografie mobilă, spațiu expozițional și loc pentru socializare. Atelierul va avea ca rezultat materiale tipărite, editate de participanții proiectului Edu-Art 2021.

Colectivul Kolxoz propune câteva teze care să contribuie la durabilitatea și eficiența unor atelierele de lucru artistic, în calitate de model pentru spații de lucru temporare sau permanente::

 • Multifuncționalitatea și capacitatea lor de transformare drept un model ecologic de utilizare a spațiului. Implică experimentarea cu diverse funcții în spațiul atelierului. De exemplu Spațiu expozițional, Colț de lectură, Tipografie și Oficiul poștal.
 • Tehnologii și metode de reciclare prin explorarea instrumentelor și practicilor învechite și uitate, și adaptarea funcțiilor lor la un nou context. De exemplu imprimarea termică cu un aparat de fax și tipărirea pe chitanțe a unor texte și produse vizuale.
 • Autonomia producției independente. De la cercetare și producție la replicare și distribuție, Kolxoz transformă fiecare pas al acestui proces într-o manifestare a percepției realității înconjurătoare. Aceasta previne dependența de la natura segregării mecaniciste din societatea modernă și de dependența de la automatismul obiectelor de consum în masă.
 • Colectivitatea ca format de lucru, ca operă de artă, căutare de alternative, ca răspuns practic la provocări care nu pot fi abordate de o singură persoană.

Mai multe detalii găsiți în apelul de participare.
Pentru a participa, completați formularul până la data de 5 septembrie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 8 septembrie 2021.

Viktor Vejvoda [CZ] s-a născut la Praga, Cehoslovacia. A studiat la Academia de Arte Plastice la Praga și a absolvit în 2015, studioul de Noi Media. Locuiește și lucrează la Praga. Este interesat de ecologia consumului, cunoștințele uitate și de periferie, întrebări despre valoare și improvizare. Viktor simpatizează instrumentele Open Source pentru producere și lucrări publicate.

Maxim Polyakov [MD], s-a născut în Tiraspol, unde locuiește și lucrează (sau în regiuni din apropiere). Este cercetător și artist, și explorează spații fizice și simbolice, și moduri prin care să locuiești în acestea. Munca sa este inseparabilă de viața de zi cu zi și adesea se formează o simbioză între acestea, completându-se. Deseori găsește tehnici, material, inspirație și moduri de exprimare în locurile unde lucrează. Folosește instrumente de observare, artistice, filosofice, antropologice sau pur și simplu interacționează cu oamenii. Este membru al colectivului KOLXOZ, un colectiv Tiraspol-Praga care lucrează în cercul vieții culturale – de la cercetare și producere la replicare și distribuire, fiecare etapă manifestând percepția realității înconjurătoare. Mai multe: https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03

photo_2021-05-19_12-50-29

РУ

3rd Space Studio: мастерская графического дизайна и Самиздата с участием коллектива художников Kolxoz (Виктор Вейвода [CZ] и Максим Поляков [MD])

Рыбница: 13 августа 2021
Дубоссары: 17 августа 2021
Кишинев: 16 сентября – 9 октября 2021

Цель мастерской обучить участников Edu-Art 2021 технике Самиздата – публикации своими руками, чтобы документировать художественные процессы коллективов и отдельных авторов.

Одна из задач мастерской – работа со студийным пространством, используя его как мобильную типографию, выставочное пространство и место коммуникации. Результатом мастерской станут печатные материалы, выпущенные участниками проекта Edu-Art 2021.

Работая с концепцией студийных пространств как временной или постоянной модели, Kolxoz выдвигает тезисы, которые способствуют устойчивости и эффективности:

 • Многофункциональность и трансформируемость как экология использования пространства. Включает в себя эксперименты с другими функциями в студийном пространстве в дополнение к рабочей среде. Например, выставочное пространство, читальный уголок, типография и почтовое отделение.
 • Переработка технологий и методов. Изучение устаревших и забытых инструментов и практик и переосмысление их цели в новом контексте. Например, термопечать с помощью факсимильного аппарата и распечатки чеков для копирования текстовых и визуальных продуктов.
 • Автономность самостоятельного производства. От исследования и производства до тиражирования и распространения, Kolxoz превращает каждый шаг такого процесса в проявление восприятия окружающей действительности. Это предотвращает зависимость от механистической сегрегационной природы современного общества и от зависимости от автоматизма объектов массового потребления.
 • Коллективность как формат работы, как произведение искусства, как поиск альтернатив, как практический ответ на вызовы, с которыми не может справиться один человек.

Более подробную информацию можете найти в призыве к участию.
Желающие зарегистрироваться для участия в семинаре могут заполнить форму участия до 5 сентября 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 8 сентября 2021 года.

Виктор Вейвода [CZ] родился в Праге, Чехословакия. Учился в Академии изящных искусств в Праге и окончил в 2015 году студию New Media. Живет и работает в Праге. Его главный интерес – экология потребления, периферийные и забытые знания, вопросы ценности и импровизации. Виктор сочувствует использованию инструментов Open Source для производства самостоятельно опубликованных работ.

Максим Поляков [MD] (1988), художник и исследователь, работающий с материальными и символическими пространствами и способами существовать в них. Работы Максима неотделимы от его повседневных жизненных практик и часто образуют с ними симбиоз, дополняя друг друга. Обычно он находит материалы, технологии, вдохновение и форму экспрессии в местах своего пребывания. Для этого он использует антропологические, художественные и философские инструменты наблюдения или просто взаимодействует с людьми. Член коллектива KOLXOZ: https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03

photo_2021-05-19_12-54-20

EN

“3rd Space Studio / Samizdat: DIY publishing methods” workshop with the participation of the Kolxoz collective of artists (Victor Vejvoda [CZ] and Maxim Polyakov [MD])

Ribnita: August 13, 2021
Dubossary: ​​17 August 2021
Chisinau: September 16 – October 9, 2021

The aim of the workshop is to teach the participants of Edu-Art 2021 the samizdat technique – do-it-yourself publishing in order to document the artistic processes of collectives and individual authors.

One of the tasks of the workshop is to work with the studio space, using it as a mobile typography, exhibition space and a place of communication. The workshop will result in printed materials produced by the participants of the Edu-Art 2021 project.

Working with the concept of studio spaces as a temporary or permanent model, KOLXOZ came up with theses that contribute to sustainability and effectiveness:

 • Multifunctionality and transformability as ecology of space use. Involves experimenting with other functions in the studio space in addition to the work environment. For example Exhibition space, Reading Corner, Printing House and Post office.
 • Recycling of technologies and methods. It means exploring outdated and forgotten tools and practices, and reimagining their purpose for a new context. For example, thermal printing with a fax machine and receipt prints for replicating text and visual products.
 • Autonomy of self‒production. From research and production to replication and distribution, Kolxoz turns every step of such a process into a manifestation of perception of the surrounding reality. This prevents dependence on the mechanistic segregation nature of modern society and from addiction on automaticity of mass consumption facilities.
 • Collectivity as a format of work, as a work of art, as a search for alternatives, as a practical response to challenges that cannot be dealt by a single person.

More information can be found here – open call.
Please fill in this form until 5th of September 2021 in order to participate. We will send instructions via email on 8th of September 2021.

Viktor Vejvoda [CZ] was born in Prague, Czechoslovakia. He studied at Academy of Fine Arts in Prague and graduated in 2015,studio of New Media. He lives and works in Prague. His main interest lies in the ecology of consumption, peripheral and forgotten knowledge, the questions of value and improvisation. Viktor sympathises with the use of Open Source tools for production of self published works.

Maxim Polyakov [MD], born in Tiraspol, lives and works there or in the region. He is a researcher and artist who explores material and symbolic spaces and ways to live in them. Maxim’s works are inseparable from his everyday life practices, and often form a symbiosis with them, complementing each other. Usually he finds materials, technologies, inspiration and form of expression from places with which he works. For this he uses anthropological, artistic and philosophical tools of observing or just interacting with people. Member of the KOLXOZ collective. The KOLXOZ is a Tiraspol–Prague collective that works inside the cycle of the cultural life – from research and production to replication and distribution, turning every step of such a process into a manifestation of perception of the surrounding reality. More about: https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03