expediție

– читайте ниже на русском –

RO

Expediție de cercetare de-a lungul râului Nistru, cu participarea artiștilor, activiștilor, lucrătorilor din domeniul culturii și experților invitați din domeniul ecologiei și transportului alternativ.

Perioada: 6 – 18 august 2021

Scopul expediției – cercetarea proceselor de transformare socială, economică, culturală și de ordin ecologic ce s-au petrecut pe parcursul ultimelor trei decenii pe ambele maluri ale Nistrului.

Pornind de la situația de periferie (înțeleasă din punct de vedere teritorial și social) în care se regăsesc atât artiștii și lucrătorii culturali independenți din țară, cât și mulți locuitori ai Republicii Moldova într-un context mult mai larg – cel european și global, expediția își propune să creeze un mediu pentru interacțiune culturală cu localitățile rurale și centrele raionale, unindu-le prin traseul „Chișinău – Rezina – Rîbnița – Dubăsari”. De-a lungul drumului, vom interacționa cu localnicii, activiștii, instituțiile culturale, monumente ale naturii și obiecte de patrimoniu cultural.

Una dintre sarcinile expediție este înțelegerea potențialului bicicletei nu doar ca mod de transport alternativ, dar și ca mod de comunicare cu mediul și procesele specifice pentru perioada de tranziție. Oare poate să devină bicicleta un instrument de cercetare artistică, iar expediția o formă de exprimare artistică?
Rezultatele obținute vor fi prezentate public în cadrul unor evenimente, discuții și expoziții.

Vedeți aici rezultatele și parcursul expediției.

Elena Stepanova [MD], președinta asociației obștești „Medicii pentru ecologie” din Dubăsari, care informează populația despre situația mediului înconjurător și și impactul acesteia asupra sănătății oamenilor. Scrie despre noutățile la tema ecologiei în sfera sănătății și a sănătății publice, jurnalismului în lume, dar și în țările CSI, Transnistria, raionul și orașul Dubăsari. Activeză la „Centrul jurnalismului ecologist”. Printre activiștii de la „Medicii pentru ecologie” se numără jurnaliști, medici din diferite domenii, pedagogi, agronomi, fermieri, ingineri.

РУ

Исследовательская экспедиция вдоль обоих берегов Днестра, с участием художников, активистов, работников культурного сектора и приглашенных специалистов в области экологии и альтернативного транспорта.

Период: 6 – 18 августа 2021

Цель экспедиции – исследование процессов социальных, экономических, культурных и экологических трансформаций, происходящих на обоих берегах Днестра последние три десятилетия.

Принимая в качестве отправной точки периферийное состояние (с территориальной, градостроительной и культурной точки зрения), в котором оказались как независимые художники и культурные работники на локальном уровне, так и многие жители Республики Молдова в более широком – европейском и мировом контексте, экспедиция ставит перед собой задачи по созданию ситуаций для культурного взаимодействия с сельской местностью и районными центрами, соединяя их ниткой маршрута «Кишинев – Резина – Рыбница – Дубоссары». По ходу её продвижения будет происходить взаимодействие с местными жителями, активистами, культурными учреждениями, памятниками природы и объектами культурного наследия.

Кроме того, одна из важных задач экспедиции – изучение потенциала велосипеда, не только как альтернативного транспорта, но и как средства для коммуникации с пространством и процессами, специфичными для периода транзиции. Может ли велосипед стать инструментом художественного исследования, а велоэкспедиция формой художественной экспрессии?
Результаты исследования в рамках экспедиции будут представлены на публичных мероприятиях, дискуссиях, выставках и пр.

Посмотреть результаты и ход экспедиции можно здесь.

Елена Степанова [MD], председатель дубоссарской общественной организации Медики ЗА Экологию – которая информирует население о состоянии окружающей среды и её влиянии на здоровье людей. Пишет об экологических новостях в сфере здоровья, здравоохранения, журналистики в мире, а также в странах СНГ, Приднестровье и в Дубоссарском районе и городе Дубоссары. Работает в „Центре экологической журналистики”. В числе активистов “Медики ЗА Экологию” – журналисты, врачи разных специальностей, педагоги, агрономы, фермеры, инженеры.