experți invitați

Viacheslav Belov [RU], artist din Sankt Petersburg. A studiat la școala de artă numită după. M.B. Grekov (orașul Rostov-pe-Don). A studiat la Academia de Arte I. E. Repin, în atelierul istoric al A.A. Mylnikov (Sankt Petersburg). A participat în proiecte de stat pentru crearea mozaicurilor în 9 stații de metrou din Sankt Petersburg. A participat la festivalul de artă stradală Stenograffia, Ekaterinburg. A participat la crearea decorațiunilor de mozaic din interiorul Catedralei Sf. Sava din Belgrad (Serbia), setul de mozaic a fost creat în atelierele Z. Tsereteli (MMOMA) din Moscova. A participat la crearea unui proiect de artă în Kirovsk (cu sprijinul Fundației Ruarts, Artmossfere). A realizat proiecte independente de artă stradală în diferite orașe (Moscova, Sankt Petersburg, Rostov-pe-Don, Novorossiysk). /// БЕЛОВ Вячеслав. Санкт-Петербург. Учился в художественном училище им. М.Б. Грекова (г. Ростов-на-Дону). Учился в Академии художеств им. И.Е. Репина, монументальная мастерская А.А. Мыльникова (Санкт-Петербург). Участвовал в гос. проектах по созданию мозаичных панно на 9 станциях метро г. Санкт-Петербург. Принимал участие в стрит арт фестивале Stenograffia в г. Екатеринбург. Участвовал в создании мозаичного оформления интерьера собора святого Саввы в г. Белград (Сербия) , набор мозаики происходил в мастерских З. Церетели (MMOMA) в г. Москва. Принимал участие в создании арт проекта в г. Кировск (при поддержке Ruarts foundation , Artmossfere). Делал независимые стрит-арт проекты в разных городах (Москва, Санкт- Петербург, Ростов-на -Дону, Новороссийск).

Mihai Danciu [RO], Universitatea Politehnică Timișoara. Arhitect preocupat de managemetul urban și comunitar, predă Planificare Urbană la Facultatea de Arhitectură și Planificare Urbană la Timișoara și este implicat în proiecte la Valea Jiului, Timișoara (România) și la Chișinău (Moldova). Abordările de sus în jos și de jos în sus sunt baza profesării într-un mediu sustenabil. /// Михай Данчу [RO], Политехнический университет Тимишоары. Архитектор, занимающийся управлением городской среды и сообществами, преподает дисциплины городского планирования на факультете архитектуры и городского планирования в Тимишоаре и участвует в проектах в Тимишоаре, долине Джиу (Румыния) и Кишиневе (Молдова). Практика устойчивого развития основана на сочетании восходящего и нисходящего подходов.

Constanța Dohotaru [MD], este arhitectă și urbanistă stabilită la Chișinău. Este activistă locală fiind implicată în diverse proiecte comunitare ce țin de spații public în Moldova, Europa de Est și Berlin. Ea aplică toate cunoștințele, energia și umorul său în ceea ce face și îi place să facă lucrurile să se întâmple. /// Констанца Дохотару [MD], молдавский архитектор и градостроитель. Она активная гражданка Кишинева и местная активистка, участвующая в развитии различных общественных пространств и общественных проектов в Молдове, Восточной Европе и Берлине. Она вкладывает все свои знания, энергию и юмор в то, что она делает, и заставляет вещи происходить.

Ruben Hollinger [CH] (*1987, Basel) explorează, prin căi jucăușe și cercetări artistice, mediul ce-l înconjoară în apropiere sau în depărtare și oamenii care creează locul. De asemenea, lucrează în calitate de fotograf de editorial freelance. În ce privește educația, s-a expus spălării de creier la Universitatea din Berna (științele sportului) cu un semestru la AMTAP la Chișinău. Este reprezentat de o agenție foto de top din Elveția, „13photo”, și este membru al asociației elvețiene independente pentru fotografie contemporană. Locuiește, lucrează și joacă în Berna. /// Рубен Холлингер [CH] (*1987, Basel) в игровых начинаниях и художественных исследованиях открывает свое ближнее и дальнее окружение и людей, которые его формируют. Он также работает внештатным редакционным фотографом. Что касается образования, он подвергся «промыванию мозгов» Бернского университета (спортивная наука), профессиональной школы дизайна (фото-дизайн) и, наконец, Цюрихского университета искусств (изящные искусства) с интермеццо в AMTAP в Кишиневе. Он представлен ведущим фотоагентством Швейцарии 13photo и членом независимой швейцарской ассоциации современной фотографии. Он играет, работает и живет в Берне.

Maria Guțu [MD] s-a născut în Republica Moldov, anul 1996. În iunie 2020, a finalizat studiile la Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, unde a făcut cinematografie timp de 4 ani. Începând cu 2021, Maria este membră a „WomenPhotograpg” („FemeiFotograf”). Este interesată de fotografia documentară, spațiile îndepărtate și relația dintre oameni și mediu. /// Мария Гуцу [MD] родилась в 1996 году в Республике Молдова. В июне 2020 года она закончила обучение в Академии Mузыки, Tеатра и изящных Искусств в Кишиневе, где изучала кинематографию в течение 4 лет. С 2021 года Мария является участницей „WomenPhotograph”. Она интересуется документальной фотографией, отдаленными местами и отношениями между человеком и окружающей средой.

Ramin Mazur [MD], născut pe malul stâng al Nistrului în Republica Sovietică Moldovenească care, după 1991, a devenit statul nerecunoscut Transnistria. A finalizat facultatea de jurnalism la Universitatea de Stat la Chișinău și a început să lucreze cu diverse redacții din țară în calitate de fotoreporter. Lipsa de apreciere a fotojurnalismului în media locală l-au impulsionat să lucreze la proiecte și serii individuale. După participarea la Bursa Fundației Magnum „Dreptul uman și fotografia”, s-a axat în mare parte pe „storytelling” (povestire), bazată pe observații asupra realității din țara sa și țările vecine, aflate în tranziție. Mai multe informații: https://www.raminmazur.com/bio/ /// Рамин Мазур [MD] Родился на левом берегу р. Днестр в Молдавской Советской Республике, которая после 1991 года стала непризнанным государством Приднестровье. Окончив факультет журналистики Молдавского государственного университета в Кишиневе, он стал работать с различными печатными изданиями в его стране в качестве фоторепортера. Недостаток понимания и оценивания фотожурналистики в местных СМИ побудили его начать работу над независимыми проектами. После посещения стипендии «Human Rights and Photography Magnum Foundation» он сосредоточился в основном на независимом повествовании, основанном на наблюдении за реалиями своей страны и соседних стран в переходный период / дополнительная информация https://www.raminmazur.com/bio/.

Alexandra Novac [MD], ÙR | Transformation space, Rîbnița. Alexandra este fotografă și artistă din Transnistria. Lucrează la proiecte artistice, la tema transformării și renașterii spațiului public; o interesează subiectele legate de mentalitate și stereotipuri, în contextul comunității locale. Are o atitudine pozitivă referitor la dezvoltarea comunității prin cultură și prin artă. Alexandra s-a născut în Ucraina, în anul 1990; locuiește în Transnistria. Are o activitate artistică de șase ani (fotografie de portret, artă experimentală prin îmbinarea tehnicelor desenului și fotografia, crearea obiectelor de artă, participă la expoziții). Alexandra este cofondatoarea proiectului ÙR | Transformation space – o comunitate de artiști vizuali și activiști din Rîbnița care transformă spațiile din jurul lor. Mai multe despre proiect vedeți pe pagina de instagram sau vk./// Александра Новак [MD], фотограф и художница из Приднестровья. Работает над художественными проектами на тему трансформации и возрождения публичного пространства; ее интересуют темы, связанные с менталитетом и стереотипами в контексте местного сообщества. Положительно относится к развитию общества через культуру и искусство. Александра родилась в Украине в 1990 году; живет в Приднестровье. Шесть лет занимается художественной деятельностью (портретная фотография, экспериментальное искусство путем совмещения техник рисования и фотографии, создание арт-объектов, участие в выставках). Александра – соучредитель проекта ÙR | Пространство трансформации – сообщество художников и активистов из Рыбницы, которые трансформируют пространство вокруг себя. Подробнее о проекте смотрите на странице инстаграм или вк.

Maxim Polyakov [MD], născut în Tiraspol, unde locuiește și lucrează (sau în regiuni din apropiere). Este cercetător și artist, și explorează spații fizice și simbolice, și moduri prin care să locuiești în acestea. Munca sa este inseparabilă de viața de zi cu zi și adesea se formează o simbioză între acestea, completându-se. Deseori găsește tehnici, material, inspirație și moduri de exprimare în locurile unde lucrează. Folosește instrumente de observare, artistice, filosofice, antropologice sau pur si simplu interacționează cu oamenii. Este membru al colectivului KOLXOZ, un colectiv Tiraspol-Praga care lucrează în cercul vieții culturale – de la cercetare și producere la replicare și distribuire, fiecare etapă manifestând percepția realității înconjurătoare. Mai multe: https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03/// Максим Поляков [MD] (1988), художник и исследователь, работающий с материальными и символическими пространствами и способами существовать в них. Работы Максима неотделимы от его повседневных жизненных практик и часто образуют с ними симбиоз, дополняя друг друга. Обычно он находит материалы, технологии, вдохновение и форму экспрессии в местах своего пребывания. Для этого он использует антропологические, художественные и философские инструменты наблюдения или просто взаимодействует с людьми. Член коллектива KOLXOZ:https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03

Ghenadie Popescu [MD], este artist plastic din Republica Moldova, pasionat de călătorie. În lucrările sale, vorbeşte despre societatea în care individul a uitat de sine şi s-a dedicat în totalitate muncii, totuşi, această muncă nu îi asigură bunăstarea socială, individul rămânând sărac nu doar material dar şi spiritual. Ghenadie foloseşte simboluri consacrate ale poporului român – mămăliga, tricolorul, jugul chiar – lăsând mult spaţiu pentru interpretări; dar şi lucruri devenite simbolice în societatea moldava, cum ar fi genţile celebre cu pătrăţele. /// Геннадий Попеску [MD],  визуальный художник из Республики Молдова, увлеченный путешествиями. В своих произведениях он рассказывает об обществе, в котором человек забыл о себе и полностью посвятил себя работе, однако эта работа не обеспечивает его социального благополучия, человек остается бедным не только материально, но и духовно. Геннадий использует известные символы румынского народа – поленту, триколор, даже ярмо – оставляя много места для интерпретаций; но также и вещи, которые стали символическими в молдавском обществе, например, знаменитые квадратные сумки.

Jorg Scheller [CH] (1979, Stuttgart) deține titlul de Doctor și este Profesor de Istoria Artelor la Universitatea de Arte din Zurich. A fost invitat să țină lecții la Universități precum cea de Arte din Poznań sau Universitatea Națională de Arte din Taipei. Scrie articole regulat pentru: Neue Zürcher Zeitung, DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung și altele. Este editor contribuitor la London frieze magazine pentru Elveția și autor pentru Stuttgarter Zeitung. Pe lângă acestea, este vocalistul și basistul trupei duo metalice Malmzeit, cu care cântă heavy metal din 2003. Cele mai recente publicații: Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal, Stuttgart 2020; Appetite for the Magnificent, On Aquaria, Zurich 2017 (fotografii de David & Tania Willen). /// Йорг Шеллер [CH] (1979, Stuttgart) (1979, Штутгарт) Профессор, доктор, профессор истории искусств в Цюрихском университете искусств. Приглашения проводить лекции привели его, в частности, в Художественный университет Познани и Тайбэйский национальный университет искусств. Он регулярно пишет статьи для Neue Zürcher Zeitung, DIE ZEIT, Frankfurter Allgemeine Zeitung и других. Он также является соавтором журнала London frieze magazine для Швейцарии и обозревателем Stuttgarter Zeitung. Кроме того, он певец и басист металл дуэта Malmzeit, с которым он управляет службой доставки хэви-метала с 2003 года. Последние книжные публикации: Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal, Штутгарт 2020; Аппетит к великолепному. На выставке Aquaria, Zurich 2017 (с фотографиями Дэвида и Тани Виллен).

Alecsandra Stepanova [MD], Aсcolada, Dubăsari. Pagina facebook, vk și instagram. /// Ресурсный центр это интерактивная площадка, которая предоставляет возможности для: самовыражения и творчества; реализации своих идей и мероприятий; свободного выражения мыслей и обсуждения острых проблем современности; альтернативного досуга; юридической и психологической помощи; Это место как для интеллектуального саморазвития, так и культурного отдыха.

Elena Stepanova [MD], Медики ЗА Экологию (Medicii pentru ecologie), Dubăsari. Este președinta asociației obștești „Medicii pentru ecologie” din Dubăsari, care informează populația despre situația mediului înconjurător și și impactul acesteia asupra sănătății oamenilor. Scrie despre noutățile la tema ecologiei în sfera sănătății și a sănătății publice, jurnalismului în lume, dar și în țările CSI, Transnistria, raionul și orașul Dubăsari. Activeză la „Centrul jurnalismului ecologist”. Printre activiștii de la „Medicii pentru ecologie” se numără jurnaliști, medici din diferite domenii, pedagogi, agronomi, fermieri, ingineri. /// Елена Степанова [MD], председатель дубоссарской общественной организации Медики ЗА Экологию – которая информирует население о состоянии окружающей среды и её влиянии на здоровье людей. Пишет об экологических новостях в сфере здоровья, здравоохранения, журналистики в мире, а также в странах СНГ, Приднестровье и в Дубоссарском районе и городе Дубоссары. Работает в „Центре экологической журналистики”. В числе активистов “Медики ЗА Экологию” – журналисты, врачи разных специальностей, педагоги, агрономы, фермеры, инженеры.

Kalmia Strong [SUA] (1985) este manager în arte, artistă și educatoare, Directoare de Program la Public Space One (PS1), o organizație de artă contemporană din orașul Iowa, condusă de artiști, orientată spre comunitate,  La PS1, Kalmia este co-fondatoarea unui studio de imprimare, a unei programe de rezidență, a unei biblioteci de reviste „zine” și un magazin de aprovizionare gratuită cu rechizite. Este, de asemenea, organizează ateliere artistice și ia parte la curarea expozițiilor și proiectelor artiștilor în galerie, în spațiul public și spații alternative. Având experiență în imprimare, arta cărților și la bibliotecă, ceercetarea creativă a Kalmiei se focusează pe spații comune, împărtășire de cunoștințe și rolul practicilor de publicare în ce ține rezistența culturală și schimbarea socială. Lucrează și în calitate de educator și designer grafic la Universitatea din Iowa și este creatoare independentă de cărți. /// Калмия Стронг (1985), организатор искусств, художник и педагог, а также программный директор Public Space One (PS1), возглавляемой художниками и управляемой сообществом организации современного искусства в Айова-Сити, штат Айова (США). На PS1 Калмия является соучредителем общественной студии печати, программы резиденций, библиотеки журналов и бесплатного магазина художественных принадлежностей, а также организатором художественных мастерских PS1 и совместного куратора выставок и проектов художников в галереях, публичных мест и нетрадиционных пространств. Имея опыт работы в области печатного и книжного искусства, а также библиотечного дела, творческие исследования Калмии сосредоточены на общих пространствах, обмене знаниями и роли издательской практики в культурном сопротивлении и социальных изменениях. Она также работает преподавателем и графическим дизайнером в Университете Айовы и является независимым букмекером. /// Kalmia Strong [US] (1985) is an arts organizer, artist, and educator, and Program Director at Public Space One (PS1), an artist-led, community-driven contemporary arts organization in Iowa City, Iowa (USA). At PS1, Kalmia has co-founded a community print studio, a residency program, a zine library, and a free art supply store, as well as organizing PS1’s arts workshops and co-curating exhibitions and artists’ projects in gallery, public, and non-traditional spaces. With a background in print and book arts and librarianship, Kalmia’s creative research focuses on common spaces, knowledge-sharing, and the role of publishing practices in cultural resistance and social change. She also works as an educator and graphic designer at the University of Iowa and as an independent bookmaker. 

Vladimir Us [MD] (1980), artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Us explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, totodată fiind preocupat de nevoia de a conceptualiza o rețea alternativă de spații publice pentru Chișinău. /// Владимир Ус [MD] (1980), художник и куратор из Кишинева, Молдова, один из учредителей Ассоциации Молодых Художников Оберлихт. Он изучал искусство, кураторство, культурный менеджмент и культурную политику в Кишиневе, Гренобле и Белграде. В своих недавних работах и проектах он исследует процессы трансформации публичного пространства в постсоветских городах, а также необходимость концептуализации альтернативной сети публичных пространств в Кишиневе.

Andrei Vatamaniuc [MD] este arhitect din Republica Moldova cu experiență de activitate în proiectare, palnificare urbană, în domeniul public de nivel local și central cât și mediul academic. Este Co-fondator al Laboratorului de arhitectură MIEZ și al AO Centrului de Urbanism. Colaborează cu diverse asociații și inițiative locale. /// Андрей Ватаманюк [MD] – архитектор из Республики Молдова с опытом проектирования, городского планирования, в публичной сфере на местном и центральном уровнях, а также в академических кругах. Он является соучредителем Архитектурной лаборатории MIEZ и Центра урбанизма. Сотрудничает с различными местными ассоциациями и инициативами.

Viktor Vejvoda [CZ] s-a născut la Praga, Cehoslovacia. A studiat la Academia de Arte Plastice la Praga și a absolvit în 2015, studioul de Noi Media. Locuiește și lucrează la Praga. Este interesat de ecologia consumului, cunoștințele uitate și de periferie, întrebări despre valoare și improvizare. Viktor simpatizează instrumentele Open Source pentru producere și lucrări publicate. /// Виктор Вейвода [CZ] родился в Праге, Чехословакии. Учился в Академии изящных искусств в Праге и окончил в 2015 году студию New Media. Живет и работает в Праге. Его основные интересы лежат в области экологии потребления, периферийных и забытых знаний, вопросов ценности и импровизации. Виктор сочувствует использованию инструментов Open Source для производства самостоятельно опубликованных работ.