Re-publica „Stadion”

– читайте ниже на русском –

RO

Re-publica „Stadion” – un atelier de urbanism tactic și artă în spațiul public, condus de arhitecții și urbaniștii Mihai Danciu [RO], Constanța Dohotaru [MD] și Andrei Vatamaniuc [MD], cu participarea artistei Anna Bantiuc [MD]

Chișinău: 29 iunie – 3 iulie 2021

Un atelier democratic și multidisciplinar, de înțelegere și interacțiune cu orașul, care oferă continuitate Modului 5 din cadrul Cursului de artă contemporană și curatoriat organizat în 2020 ce a rezultat în performance-ul „Spațiu pentru Mișcare / Mișcare pentru Spațiu”.

Vom încerca să găsim metode creative și eficiente de redobândire temporară și permanentă a spațiului public din fața porților Stadionului Republican, strada Tighina colț cu Șciusev. De asemenea, împreună cu traineri locali și din România, vom explora și regândi spațiul, pentru o eventuală reamenajare.

Atelierul vine să susțină mișcarea Stadionul este Republican, care este o platformă de comunicare și interacțiune cu privire la viitorul fostului Stadion Republican și modul în care autoritățile gestionează acest patrimoniu. Inițiativa de lansare a acestei platforme aparține unui grup deschis, de inițiativă, format din activiști în domeniul civic și urbanist. Teritoriul fostului Stadion Republican reprezintă o valoare comunitară, socială, economică, istorică și culturală pentru orașul nostru. Decizia legată de viitorul acestuia, credem noi, trebuie luată de o manieră transparentă, cu respectarea tuturor normelor și procedurilor legale, prin consultare publică și analiza opțiunilor, așa cum prevede spiritul democratic. Patrimoniul public nu poate fi gestionat fără a lua în calcul interesele, necesitățile și părerilor locuitorilor.

Mai multe detalii găsiți în apelul de participare.
Pentru a participa, completați formularul până la data de 20 iunie 2021. Participanții care s-au înscris vor primi instrucțiuni prin email pe data de 23 iunie 2021.

Mihai Danciu [RO], Universitatea Politehnică Timișoara. Arhitect preocupat de managemetul urban și comunitar, predă Planificare Urbană la Facultatea de Arhitectură și Planificare Urbană la Timișoara și este implicat în proiecte la Valea Jiului, Timișoara (România) și la Chișinău (Moldova). Abordările de sus în jos și de jos în sus sunt baza profesării într-un mediu sustenabil.

Constanța Dohotaru [MD], este arhitectă și urbanistă stabilită la Chișinău. Este activistă locală fiind implicată în diverse proiecte comunitare ce țin de spații public în Moldova, Europa de Est și Berlin. Ea aplică toate cunoștințele, energia și umorul său în ceea ce face și îi place să facă lucrurile să se întâmple.

Andrei Vatamaniuc [MD], este arhitect din Republica Moldova cu experiență de activitate în proiectare, palnificare urbană, în domeniul public de nivel local și central cât și mediul academic. Este Co-fondator al Laboratorului de arhitectură MIEZ și al AO Centrului de Urbanism. Colaborează cu diverse asociații și inițiative locale.

РУ

Рес-публика «Стадион» – мастерская по тактическому урбанизму и искусству в публичном пространстве под руководством градостроителей и архитекторов Констанцей Дохотару [MD], Михаем Данчу [RO], Андреем Ватаманюк [MD], и с участием художницей Анной Бантюк [MD].

Кишинев: 29 июня – 3 июля 2021 г.

Мастерская является демократичным и многопрофильным семинаром, преследующем цель более глубокого понимания и взаимодействия с городом, которая продолжает 5 Модуль кураторского курса современного искусства, организованного в 2020 году, результатом которого стал перформанс «Пространство для движения / Движение для пространства».

На семинаре будут использоваться креативные и эффективные методы временного и постоянного восстановления общественного пространства перед воротами Республиканского стадиона на улице Тигина, угол с улицей Щусева. Кроме того, вместе с местными тренерами и тренерами из Румынии участники будут исследовать и переосмыслять пространства для возможной модернизации.

Семинар проводится в поддержку движения за сохранение пространства Республиканского стадиона, в качестве платформы для взаимодействия и обсуждения будущего бывшего Республиканского стадиона и того, как власти управляют этим наследием. Инициатива по запуску этой платформы принадлежит открытой инициативной группе, состоящей из гражданских активистов и урбан-активистов, которые рассматривают территорию бывшего Республиканского стадиона как общественную, социальную, экономическую, историческую и культурную ценность для города Кишинев, где решение в отношении ее будущего должно быть принято прозрачным образом, в соответствии со всеми правовыми нормами и процедурами, путем публичных консультаций и анализа вариантов, как это предусмотрено в духе демократии с учетом интересов, потребностей и мнения жителей.

Более подробную информацию можете найти в призыве к участию.
Желающие зарегистрироваться для участия в семинаре могут заполнить форму участия до 20 июня 2021 года. Участники, которые зарегистрировались, получат инструкции по электронной почте 25 июня 2021 года.

Констанца Дохотару [MD], молдавский архитектор и градостроитель. Она активная гражданка Кишинева и местная активистка, участвующая в развитии различных общественных пространств и общественных проектов в Молдове, Восточной Европе и Берлине. Она вкладывает все свои знания, энергию и юмор в то, что она делает, и заставляет вещи происходить.

Михай Данчу [RO], Политехнический университет Тимишоары. Архитектор, занимающийся управлением городской среды и сообществами, преподает дисциплины городского планирования на факультете архитектуры и городского планирования в Тимишоаре и участвует в проектах в Тимишоаре, долине Джиу (Румыния) и Кишиневе (Молдова). Практика устойчивого развития основана на сочетании восходящего и нисходящего подходов.

Андрей Ватаманюк [MD], архитектор из Республики Молдова с опытом проектирования, городского планирования, в публичной сфере на местном и центральном уровнях, а также в академических кругах. Он является соучредителем Архитектурной лаборатории MIEZ и Центра урбанизма. Сотрудничает с различными местными ассоциациями и инициативами.